Alueelliset hankkeet Suomen mallia rakentamassa

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen (THL 2020-2021) kuului yhdeksän alueellista hanketta, joissa kehitettiin erilaisia tapoja järjestää henkilökohtaista budjetointia.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke (THL 2020-2021) koostui valtakunnallisesta ja alueellisesta yhteiskehittämisestä. Valtionavustusta myönnettiin yhdeksälle alueelliselle hankkeelle, joissa kehitettiin erilaisia henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapoja ja malleja.

Tältä sivulta löydät kaikki alueelliset hankkeet helmineen.


Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Ihmislähtöisen HB –hankkeen tavoitteina oli tuottaa tietoa Suomeen soveltuvasta henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavasta sekä kytkeä palveluntuottajat mukaan henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena oli, että budjetin koostamisessa huomioitaisiin nykyistä paremmin asiakkaan toimintakyky ja palveluntarve.

Kun asiakas voi itse enemmän vaikuttaa siihen, millaisista palveluista hän milloinkin hyötyy, voidaan olettaa toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa
tapahtuvan myönteisiä muutoksia.

Ote hankkeen loppuraportista

Tutustu tarkemmin


Sopiva-hanke oli Etelä-Savon hyvinvointialue Essoten vetämä hanke, jonka tarkoituksena oli arvioida, miten henkilökohtainen budjetointi sopii ihmisille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita.

Aito vammaisen henkilön osallisuus ja oman mielipiteen kuuleminen lähtee siitä perusasetelmasta, että hänet kohdataan kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa toimijana, ei kohteena.

Ote hankkeen loppuraportista

Tutustu tarkemmin


Silta omannäköiseen elämään -hanke oli Eteva kuntayhtymän hanke, joka kiinnittyi kokonaistilanteen huomioiviin yhteistyömalleihin, tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistamiseen sekä riippumattoman tuen toimintamallin kehittämiseen.

Toimijuus edellyttää mahdollisuutta osallisuuteen, pelkkä osallistuminen ei enää riitä. Osallisuus edellyttää asiakkaan valtaa vaikuttaa omiin palveluihinsa. Se edellyttää vuorovaikutteista toimintaa asiakkaan, ammattilaisten ja tarvittaessa asiakkaan hyvin tuntevien läheisten kesken siten, että asiakkaan on mahdollista vaikuttaa omaan palveluprosessiinsa omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti ja saada tarvitsemaansa apua ja riippumatonta tukea.

Ote loppuraportista

Tutustu tarkemmin


Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen HeVa-hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso tiiviissä yhteistyössä PHHYKY:n vammaispalvelujen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisten toimintojen ja palvelujen järjestämiseen liittyvien edesauttavien tekijöiden ja esteiden paikantamiseen.

Asiakkaan oman tavoitteen näkyväksi tekeminen ei aina ole yksinkertaista asiakkaalle itselleen tai työntekijälle. Palvelusuunnitelmaa tehtäessä tai päivitettäessä on hyvä huolehtia tarpeellisesta ajasta ja asettaa järjestettäville palveluille tavoitteita ja tarkistusajankohta.
Palveluiden vaikutusta tulisi seurata johdonmukaisesti. Saavuttiko asiakas palveluilla toivomansa tavoitteet ja muutokset arjessa. Oliko palvelun järjestämistapa sopiva ja joustavasti toteutettavissa.

Ote loppuraportista

Tutustu tarkemmin


HB-Pirkanmaa eli Henkilökohtainen budjetti vammaispalveluissa – asiakkaan ja ammattilaisen tukeminen oli Pirkanmaan alueellinen kokeiluhanke, jonka tavoitteena oli luoda järjestämisen malli ja käytännöt, jotka tukevat kaikkia osapuolia henkilökohtaisen budjetoinnin suunnittelussa ja käytössä.

Henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa asiakkaan elämäntilanteen huomioimisen kokonaisvaltaisemmin sekä monipuolistaa palveluvaihtoehtoja. Se vahvistaa asiakkaan omannäköisen elämän ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista. Lisäksi se lisää asiakkaan valinnanvapautta sekä palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja yksilöllisyyttä.

Ote loppuraportista

Tutustu tarkemmin


Keski-Uudenmaan soten Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeessa luotiin ehdotus henkilökohtaisen budjetoinnin käytöstä vammaispalveluissa. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamallit HB:n rahoitukselle, käytölle sekä asiakasohjaukselle. Hankkeessa kehitettyä toimintamallia pilotoitiin Keusoten vammaispalveluissa vuoden 2022 aikana.

Päätöksenteossa tukemisella voidaan tarkoittaa vapaamuotoista tukea tai tuetun
päätöksenteon järjestelmää. Vapaamuotoinen päätöksenteossa tukeminen tai tuettu päätöksenteko ei tarkoita vammaisen henkilön puolesta päättämistä, vaan toisen ihmisen antamaa tukea, jonka tavoitteena on auttaa henkilöä tekemään itse valintoja ja omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Otteita loppuraportista

Tutustu tarkemmin


  Vantaan kaupungin kokeiluhankkeen HeBu-Vantaan tavoitteena oli saada asiakkaiden ääntä kuuluviin, eli huomioida heidän toiveitaan ja tarpeitaan henkilökohtaisen budjetoinnin suunnittelussa. Hankkeessa paikannettiin ehdotuksia, miten nykyisten palveluiden järjestämistä Vantaalla voitaisiin muuttaa.

  Tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota niihin asiakkaisiin, joille ei ole löytynyt omiin tarpeisiinsa sopivaa ja asiakkaan elämänlaatua parhaiten edistävää palvelua

  Ote hankkeen verkkosivuilta

  Tutustu tarkemmin


  Espoon kaupungin hallinnoimassa Länsi-Uudenmaan HB-hankkeessa osatoteuttajakuntia olivat Lohjan kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Karviaisen perusturvakuntayhtymä.

  Hankkeen tavoitteena oli mm. mahdollistaa ja edistää yhdenvertaisuutta liikkumista tukevissa palveluissa, edistää kestävää kehitystä ja joukkoliikennevälineiden käyttöä sekä luoda asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palvelumuotoja alueelle.

  Pilotti toteutti todella hyvin vammaisten yksilölliset tarpeet antaen mahdollisuuden elää normaalimpaa, vapaampaa ja ennen kaikkea yhdenvertaisempaa elämää. Budjetti mahdollisti sen, että asiakas saattoi halutessaan lähteä esimerkiksi mökille ja tinkiä puolestaan jostain muusta vapaa-ajan menostaan.

  Ote loppuraportista

  Tutustu tarkemmin


   Vaasa-Laihia –yhteistoiminta-alueella toteutettu vammaisten henkilöiden Omannäköistä elämää-hankkeen tavoitteena oli kehittää alueelle henkilökohtaisen budjetoinnin palveluprosessi ja kartoittaa digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuuksia osana vammaispalveluita. Käytännön tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön verkossa toimiva kuvapuhelinpalvelu.

   Vammaispalvelun asiakkaat toivovat tulevansa kohdatuksi tavallisina ihmisinä ja vertaisina – ei diagnoosin tai vamman kautta. Keskustelu tulisi toteuttaa arkikielellä ymmärrettävästi ja selkeästi asiakkaan taso ja toimintakyky huomioiden.

   Ote loppuraportista

   Tutustu tarkemmin