Oma Suunta -työskentely

Oma Suunta -työskentelymalli on kehitetty tukea tarvitsevan ihmisen oman elämän ja tuen tarpeen tarkastelua ja kuvaamista varten. Työskentelymallin pilotointia jatketaan eri puolilla Suomea.

Henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvä Oma Suunta -työskentelymalli on kehitetty tukea tarvitsevan ihmisen oman elämän ja tuen tarpeen tarkastelua ja kuvaamista varten. Kyseistä työskentelymallia on pilotoitu ja pilotoinnista on saatu hyvää palautetta.

Oma Suunta -työskentelymallin pilotoinnin keskiössä ovat olleet yksilötapaamiset tukea tarvitsevan ihmisen kanssa. Tapaamiset ovat toteutuneet yksilöllisen toiveen mukaan joko etäyhteydellä tai kasvotusten. Tapaamisissa ihmistä on tuettu tarkastelemaan oman elämänsä nykytilannetta kokonaisvaltaisesti sekä pohtimaan omia toiveitaan ja tavoitteitaan. Oma Suunta -työskentelyn pohjana on hyödynnetty työskentelyyn luotua digitaalista Howspace-alustaa, jota on muokattu tapaamisten edetessä yksilöllisen tarpeen mukaan. Alustalle on kuvattu Oma Suunta -työskentelyprosessin kaikki osa-alueet, ja tapaamiset etenevät sen pohjalta.


Oma suunta -työskentelyn pohjana on käytetty digitaalista howspace-alustaa, jota voidaan muokata yksilöllisen tarpeen mukaan

Oma Suunta -työskentelymallin avulla on onnistuttu kuvaamaan kokonaisvaltaisesti tukea tarvitsevien ihmisten omaa kokemusta elämästään, palveluistaan ja tuestaan, ja heitä on tuettu pohtimaan ja tuomaan esille toiveitaan ja tavoitteitaan omaan elämäänsä liittyen. Esiin nousseiden toiveiden ja tavoitteiden pohjalta on syntynyt ideoita, mihin asioihin henkilökohtaista budjettia voisi olla tarpeen hyödyntää. Jo toteutuneessa pilotoinnissa aikaa Oma Suunta -työskentelyyn on kulunut yksilöllisesti. Kokonaisuudessaan yhden ihmisen Oma Suunta -työskentelyn kesto on ollut noin 4,5–6 tuntia, eli 3–4 tapaamista.

Saadun palautteen mukaan Oma Suunta -työskentely on koettu merkitykselliseksi ja hyödylliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työskentelyssä on koettu luottamuksellinen kohtaaminen ja keskustelut, joissa on saanut jakaa omasta elämästään asioita avoimesti ja olla oman elämänsä asiantuntija. Palautteessa osallistujat ovat kuvanneet, että he ovat kokeneet tapaamisissa tulleensa hyväksytyiksi omana itsenään. Palautteissa esiin on myös noussut, että osallistujat ovat kokeneet työskentelyllä olleen positiivista vaikutusta itsetuntoon ja että työskentely on rohkaissut heitä pohtimaan omia toiveitaan.

Oma Suunta -työskentelymallin pilotointia jatketaan uusien ja eri puolilla Suomea asuvien ihmisten kanssa. Tapaamisten pohjalta pystytään kokoamaan työskentelystä laajempaan käyttöön soveltuva Oma Suunta -työskentelymalli. Tarkoituksena on mahdollistaa ihmislähtöiset ja yksilölliset palvelut sekä näiden tuella mielekäs elämä. Tukea tarvitsevien ihmisten saama yksilöllinen tuki oman elämän, toiveiden ja tavoitteiden tarkasteluun mahdollistaa ihmisen aktiivisen roolin omassa elämässä ja siihen liittyvissä päätöksissä.


Lisätietoja Oma Suunta -työskentelystä antaa:

Petteri Kukkaniemi

Petteri Kukkaniemi

petteri.kukkaniemi@kvps.fi

p. 040 540 4403