Elämässä kohti Omaa Suuntaa

Johanna Huhtala ja Essi Vertanen kertovat Oma Suunta -työskentelymallin pilotoinnista Etelä-Savossa. Saadun palautteen mukaan osallistujat kokivat työskentelyllä olleen positiivista vaikutusta itsetuntoon ja työskentely oli rohkaissut pohtimaan omia toiveita.

Henkilökohtainen budjetointi (HB) on ihmislähtöinen ja yksilöllinen tapa järjestää ihmisen tarvitsemaa tukea ja palveluja. Se on omaan elämään liittyvien tukien ja palvelujen suunnittelua, jossa ihminen itse on avainasemassa. Henkilökohtainen budjetointi vahvistaa tukea tarvitsevien ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista sekä lisää ihmisen vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään liittyvissä päätöksissä. Henkilökohtainen budjetointi voi mahdollistaa yksilöllisen ja mielekkään elämän toteutumisen myös silloin, kun peruspalvelut eivät vastaa yksilön tarpeisiin.  
 
Suunta on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämä henkilökohtaisen budjetoinnin keskus, joka kehittää, kouluttaa ja tutkii henkilökohtaisen budjetin mahdollisuuksia Suomessa. Syksyllä 2022 henkilökohtaiseen budjetointiin liittyen kehitettiin Oma Suunta -työskentelymalli tukea tarvitsevan ihmisen oman elämän ja tuen tarpeen tarkasteluun ja kuvaamiseen. Oma Suunta -työskentelymallia pilotointiin Etelä-Savossa nykyisellä Eloisa-hyvinvointialueella, jossa henkilökohtaista budjetointia on kehitetty jo aiemminkin aktiivisesti. Alueella henkilökohtainen budjetointi on käytössä yhtenä palveluiden järjestämistapana. 

Oma Suunta -työskentelymallin pilotoinnin keskiössä olivat yksilötapaamiset tukea tarvitsevan ihmisen kanssa. Tapaamiset toteutuivat yksilöllisen toiveen mukaan joko etäyhteydellä tai kasvotusten. Pääasiassa pilotoidut tapaamiset toteutuivat niin, että toinen työntekijä tapasi ihmisen kasvotusten ja toinen työntekijä oli mukana etäyhteydellä, jolloin etäyhteydellä mukana olevalla työntekijällä oli vastuu kirjata keskusteluista oleelliset asiat ylös ja vastata tekniikasta. Tapaamisissa tuettiin ihmistä tarkastelemaan oman elämänsä nykytilannetta kokonaisvaltaisesti sekä pohtimaan omia toiveitaan ja tavoitteitaan. Tapaamisten pohjana hyödynnettiin työskentelyyn luotua digitaalista alustaa, jota muokattiin tapaamisten edetessä yksilöllisen tarpeen mukaan.  


Digitaaliselle alustalle oli kuvattu Oma Suunta -työskentelyprosessin kaikki osa-alueet ja tapaamiset etenivät sen pohjalta  

Oma Suunta -työskentelymallin avulla onnistuttiin kuvaamaan kokonaisvaltaisesti tukea tarvitsevien ihmisten omaa kokemusta elämästään, palveluistaan ja tuestaan sekä tuettiin heitä pohtimaan ja tuomaan esille toiveitaan ja tavoitteitaan omaan elämäänsä liittyen. Esiin nousseiden toiveiden ja tavoitteiden pohjalta syntyi ideoita, mihin asioihin henkilökohtaista budjettia voisi olla tarpeen hyödyntää. Työskentelyn lopuksi näitä henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuuksia kartoitettiin yhteistyössä vammaispalveluiden kanssa.  

Toteutetussa pilotoinnissa aikaa Oma Suunta -työskentelyyn kului yksilöllisesti. Kokonaisuudessaan yhden ihmisen Oma Suunta -työskentelyn kesto oli noin 4,5–6 tuntia, eli 3–4 tapaamista. Työskentelyn kestoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ihmisen toimintakyky ja tuen tarve, kommunikoinnin haasteet ja keskusteluiden laajuus. Saavutettuun lopputulokseen nähden työskentelyn vaatima aikaresurssi oli mielestämme varsin kohtuullinen.  

Työskentelyyn osallistuva tukea tarvitseva ihminen sai olla Oma Suunta -työskentelyssä asiantuntija omasta elämästään ja kertoa vapaasti asioistaan omassa tahdissaan ja omalla tavallaan. 

Oma Suunta -työskentelymallista saatu palaute

Saadun palautteen mukaan Oma Suunta -työskentely koettiin merkitykselliseksi ja hyödylliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työskentelyssä koettiin luottamuksellinen kohtaaminen ja keskustelut, joissa sai jakaa omasta elämästään asioita avoimesti ja olla oman elämänsä asiantuntija. Palautteessa osallistujat kuvasivat, että he kokivat tapaamisissa tulleensa hyväksytyiksi omana itsenään. Palautteissa nousi esiin myös, että osallistujat kokivat työskentelyllä olleen positiivista vaikutusta itsetuntoon ja että työskentely oli rohkaissut heitä pohtimaan omia toiveitaan. Työskentelyyn osallistuva tukea tarvitseva ihminen sai olla Oma Suunta -työskentelyssä asiantuntija omasta elämästään ja kertoa vapaasti asioistaan omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.  

Oma Suunta -työskentelymallia pilotoidaan edelleen uusien ja eri puolilla Suomea asuvien ihmisten kanssa. Tapaamisten pohjalta pystytään kokoamaan työskentelystä laajempaan käyttöön soveltuva Oma Suunta -työskentelymalli. Tarkoituksena on mahdollistaa ihmislähtöiset ja yksilölliset palvelut sekä näiden tuella mielekäs elämä. 

Koimme, että Oma Suunta -työskentelyssä korostui kohtaamisten merkitys. Kaikkien tukea tarvitsevien ihmisten tulisi saada tukea yksilöllisen tarpeen mukaan oman elämän, toiveiden ja tavoitteiden tarkasteluun. Tuki mahdollistaa ihmisen aktiivisen roolin omassa elämässä ja siihen liittyvissä päätöksissä. 

Blogitekstin ovat kirjoittaneet suunnittelijat Johanna Huhtala ja Essi Vertanen Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.